Niềm tin và khát vọng

Nhìn lại năm 2019, có thật nhiều điều đáng để chúng ta cùng cảm thấy ấn tượng và tự hào, cùng thêm son sắt một niềm tin vững chắc vào những thắng lợi to lớn hơn trong năm mới Canh Tý.

Mtđt 14:20pm, 21/01/2020

Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cách đây 90 năm chứng tỏ giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Sự kiện đó chấm dứt sự khủng hoảng, bế tắc về đường lối, tổ chức và phương pháp cứu nước của dân tộc qua hai phần ba thế kỷ. Sự kiện đó gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

90 năm qua, từ thực tiễn cách mạng với những thành công và khuyết điểm, có thể rút ra một số bài học kinh nghiêm lớn. Trước hết, thất bại của các phong trào cứu nước trước khi có Đảng chỉ ra cho những nhà yêu nước Việt Nam thấy rằng công cuộc giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi mà chỉ có lòng yêu nước, chí căm thù giặc và lòng khát khao độc lập, tự do thì chưa đủ. Yếu tố tiên quyết là phải có một Đảng lãnh đạo vững chí, bền gan, biết hy sinh, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước, tức là theo đúng chủ nghĩa Mác - Lênin.

Cảm hứng bắt nguồn từ niềm tin. Niềm tin vào sự minh bạch, công bằng và kỷ cương. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng mang tầm vóc của một trận đánh lớn của toàn Đảng và toàn dân tộc, âm thầm nhưng rất quyết liệt

Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đã vận động và tổ chức dân chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy công - nông làm gốc; liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin với thực tiễn cách mạng Việt Nam, truyền thống và hiện đại, sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Do đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Kết hợp “xây” và “chống”, tự phê bình và phê bình như Bác Hồ đã đúc kết: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan tha nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ nhng cái đó, vì đâu mà sinh ra khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Trong đổi mới, Đảng ta cũng chỉ ra rằng, sức mạnh của Đảng, của mỗi đảng bộ và đảng viên không chỉ ở ưu điểm mà còn ở chỗ nhận rõ và sửa chữa bằng được những vấn đề tồn tại, những sai lầm, khuyết điểm và tự vượt lên chính bản thân mình.

Đảng ta hiểu thấu và làm đúng chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minh về vai trò “dân là gốc” trong sự nghiệp cách mạng. Chính nhân dân làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Phong trào cách mạng qua các thời kỳ cho thấy, việc gì đúng với nguyện vọng của nhân dân thì được quần chúng nhân dân ủng hộ và hăng hái đấu tranh. Có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy cũng làm được.

90 năm qua, cách mạng Việt Nam cũng có những lúc khó khăn tưởng chừng không vượt qua, nhưng được Bác Hồ lãnh đạo, dìu dắt, truyền cảm hứng, niềm tin, có dân tộc văn hiến và anh hùng, Đảng trí tuệ và bản lĩnh nên chúng ta có được cơ đồ như hôm nay. Chúng ta nhất định thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vững bước xây dụng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc cùng nhịp bước với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại…

Năm 2019, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, Chính phủ lấy “bứt phá” làm mục tiêu tiếp nối của hành trình kiến tạo, thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, với nhiều chỉ tiêu ở mức cao. Đó chính là những nền tảng có tính động lực cho khát vọng phát triển đất nước nhanh và bền vững trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhìn lại năm 2019, có thật nhiều điều đáng để chúng ta cùng cảm thấy ấn tượng và tự hào, cùng thêm son sắt một niềm tin vững chắc vào những thắng lợi to lớn hơn trong năm mới Canh Tý.

Thật ấn tưọng và tự hào bởi trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự chung sức, đồng lòng, bằng trí tuệ và nguồn lực, từ tiềm năng và cơ hội mang lại, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đạt những thành tựu to lớn, toàn diện, đáng mừng trên hầu hết lĩnh vực, tốt hơn năm 2018. Kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt 7,02%, cao hơn mức kế hoạch (6,6-6,8%), thuộc nhóm nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ USD, bình quân đạt gần 2.800 USD/người - điều chưa có trong lịch sử nước ta. Giữa bối cánh khu vực và toàn cầu có những diễn biến khó lường, Việt Nam vẫn bản lĩnh, vững vàng xử lý khéo léo những vấn đề đối ngoại phức tạp, bảo đảm môi trường hòa bình, hữu nghị và hợp tác thuận lợi cho phát triển. Uy tín, vị thế của đất nước tiếp tục được nâng lên, dấu ấn quốc gia tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trên bản đồ thế giới mà một minh chứng rõ nét nhất là việc Việt Nam trúng cứ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục (192/193 phiếu).

Thật ấn tượng và tự hào khi được bạn bè quốc tế ghi nhận “mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ở Việt Nam”.

Mọi thành công đều được bắt đầu từ hoài bão, khát vọng. Khát vọng khiến một quốc gia, một dân tộc trở nên hùng cường và bất diệt. Với khát vọng độc lập tự do, cả dân tộc ta quyết tử, đi đến ngày 30-4-1975 non sông thống nhất một dải và giờ đây càng ngày càng xác lập chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Sang năm mới 2020, cả Việt Nam tiếp tục bùng lên niềm khát vọng: Khát vọng hùng cường, phát triến bền vững. Từ 2020 này, chúng ta hướng đến mùa xuân năm 2045, rực rỡ khát vọng 100 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ mùa xuân Canh Tý này - khi Đảng trọn vẹn 90 mùa xuân cùng đất nước, chúng ta bừng lên khát vọng hướng tới 100 mùa xuân Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý chí vượt khó để vươn tới những thành tựu mới đã tạo dựng tầm cao mới cho niềm tin!

Niềm tin chắp cánh cho khát vọng!

Niềm tin nhân lên khát vọng!

Dân tộc Việt Nam hiện thực hóa khát vọng của mình bằng danh dự, phẩm giá, sức mạnh, uy tín và khí phách. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hiện thực hóa khát vọng hùng cường, phát triển bền vững bằng trí tuệ, lương tâm, danh dự, trách nhiệm và bản lĩnh của chính mình. Không chủ quan, thỏa mãn với những thành tích, kết quả đã đạt được, mà như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ: Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và các nhiệm kỳ khóa XII.

Hành trình 365 ngày trước mắt đã đang mở: Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng siết chặt đội ngũ, tăng cường vun đắp niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để hiện thực hóa khát vọng của mình: Giành những thắng lợi mới to lớn hơn, đưa đất nước vươn tới thịnh vượng, phồn vinh!

Vẻ đẹp của TP Hồ Chí Minh về đêm nhìn từ trên cao. Ảnh: Cao Anh Tuấn

Tiếp nối hành trình kiến tạo, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đó cũng là điều kiện để tháo gỡ những rào cản về môi trường kinh doanh, sửa đổi những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật... Mục đích cuối cùng là khơi thông hơn nữa các đột phá chiến lược (về thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực), thúc đẩy sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo, hành động của các cấp, các ngành trong năm 2020; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm; kiểm soát, chấm dứt được tình trạng nhũng nhiễu, chi phí không chính thức, “tham nhũng vặt”...

Thực hiện thành công những nhiệm vụ này chính là cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội. Thắng lợi đó sẽ tạo lập nền tảng có tính động lực cho khát vọng phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 75 năm Quốc khánh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và nhiều sự kiện chính trị: trọng đại khác. Vì vậy, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019. Với tinh thần đó, đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo:

Một là,về phát triển kinh tế: Tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tập trung ưu tiên khắc phục những hạn chế, yếu kém vốn có, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế một cách căn cơ, bài bản và có kết quả cụ thể, rõ rệt hơn. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt luật pháp, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (...).

Hai là,về phát triển văn hóa, xã hội: Cần quan tâm hơn nữa và có những chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp hơn nữa đối với việc phát triển văn hóa, xã hội, xây dụng con người hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chăm lo đời sống người có công với cách mạng; xây dụng nông thôn mới, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; ưu tiên bố trí nguồn lục thực hiện các đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng này vừa được Quốc hội phê duyệt tại kỳ họp thứ tám vùa qua. Tích cực triển khai các nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ y tế, dân số (...)...

Ba là, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế của đất nước. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh. Nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là về Biển Đông để chủ động, kịp thời ứng phó, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước (...).

Bốn là, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu “đúng vai, thuộc bài” như tôi vẫn thường nói ở nhiều nơi. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục rà soát, xác định rõ và làm đúng, hoàn thành tốt hơn chúc năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước do Hiến định, không trùng chéo với chức năng, nhiêm vụ của Chính phủ.

Năm là, về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện một bước các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo gửi đại hội đảng bộ các Cấp đóng góp ý kiến trong thời gian tới, sau đó xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đại hội XIII của Đảng. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong năm 2020, các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương, nghiêm túc quán triệt Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng thật tốt các yêu cầu sau đây:

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức; kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ đại hội như: “hoàng hôn nhiệm kỳ”, “nể nang, thỏa hiệp”, “né tránh va chạm”, “vận động, tranh thủ phiếu bầu”, “kích động, chia rẽ nội bộ …”

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển

Nguyên Giám đốc Sở KH-CN-MT Hà Nội

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Niềm tin và khát vọng tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất