Hội nghị Bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á lần thứ ba (EAS EMM3)
Mtđt01/10/2012
Chiều ngày 27/9/2012, tiếp theo Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 12, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 11, hội nghị bộ trưởng môi trường cấp cao Đông Á lần thứ 3 (EAS EMM3) đã được tổ chức tại thủ đô Băng Cốc, Thái Lan. Bộ trưởng môi trường Thái Lan chủ trì Hội nghị.