Tận thu gỗ dự án, cưa hạ thêm gỗ trái phép
Mtđt25/04
Trong lúc tận thu gỗ dự án đường dây điện, đơn vị tận thu đã cưa hạ gỗ trái phép nằm ngoài hành lang, phạm vi tận dụng. UBND huyện đã chỉ đạo điều tra, làm rõ.
1 2 3 4 5 6 ... 84