Điện Biên: Tăng cường quản lý tài nguyên nước dưới đất
Mtđt22/07/2017
Tỉnh Điện Biên vừa có kế hoạch số 2016/UBND-KTN chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất.