Thông qua 407 công trình chuyển mục đích đất
MTĐT23/12/2017
HĐND TP đã thông qua Nghị quyết Danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn Hà Nội năm 2018.
1 5 6 7 8 ... 9