Hoàn thiện chính sách, PL đất đai: Đảm bảo kế thừa để phát triển
Mtđt29/12/2017
Hệ thống chính sách trong lĩnh vực đất đai luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đã nhiều lần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình phát triến của đất nước.
1 2 3 4 5 6 ... 8