Máy thở và máy trợ thở khác nhau thế nào?
Mtđt02/04
Máy trợ thở là máy hỗ trợ hô hấp đơn giản, có thể dùng ở nhà, còn máy thở cấu tạo phức tạp hơn, thường dùng trong trường hợp bệnh nhân nặng, mất khả năng hô hấp.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 6