Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có sai sót
Mtđt04/02
Sau khi làm tất cả các thủ tục thì tôi được Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng phần tên người sử dụng đất có sai sót
1 2 3 4 5 6 ... 20