Hợp thửa đất và những vấn đề cần phải phải biết khi thực hiện
MTĐT25/11/2019
Xin hỏi về trình tự, thủ tục hợp thửa 3 thửa đất sát nhau, đã có sổ vào với nhau.
1 2 3 4 5 ... 24