Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lầm Đồng
MTĐT10/04
Ngày 22/1/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 02/2020/QĐ-UBND Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 26