Đề xuất các dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường

Các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Bộ Xây dựng.

Kim Thanh 17:17pm, 22/05/2020

Căn cứ Công văn số 2360/BTNMT-TCMT ngày 04/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngan sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành; ngày 18/5, Bộ Xây dựng đã có thông báo số 2370/BXD-VP gửi các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo; các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng và môi trường; các Hội, Hiệp hội lĩnh vực xây dựng và môi trường về việc đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2021 và giai đoạn 03 năm (2021-2023).

Văn bản số 2370/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường.

Theo đó Bộ Xây dựng đề nghị:
1. Các đơn vị đã được Bộ giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2020 và giai đoạn 2018-2020 đề nghị báo cáo đánh giá kết quả đạt được, giải ngân kinh phí, sản phẩm hoàn thành, việc sử dụng kết quả thực hiện của nhiệm vụ, dự án trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng, ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, tập huấn, truyền thông tăng cường năng lực về bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở dữ liệu…

2. Các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Bộ Xây dựng.
Các nhiệm vụ, dự án đề xuất triển khai thực hiện trong năm 2021 phải lập Thuyết minh đề cương chi tiết theo mẫu Phụ lục 4 và tổng hợp danh mục kế hoạch đề xuất các nhiệm vụ, dự án và các biểu Phụ lục được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, địa chỉ: http://www.moc.gov.vn, mục Thông báo).

Công văn báo cáo, thuyết minh đề cương chi tiết và danh mục đề xuất các nhiệm vụ, dự án sự nghiệp môi trường năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 đề nghị gửi Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 05/6/2020. Ngoài công văn và bản in biểu tổng hợp danh mục, thuyết minh đề cương chi tiết các nhiệm vụ, dự án đề xuất có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email: dinhchinhloi@moc.gov.vn; CC: loibxd77@gmail.com./.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi - Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng; Địa chỉ: Số 37, Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: Cơ quan: 024.397.60271, máy lẻ 122; Di động: 0983140200

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Đề xuất các dự án bảo vệ môi trường từ nguồn sự nghiệp môi trường tại chuyên mục Tin nhanh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất