Nước sông Tô Lịch sau khi tiếp nhận nước thải của các nhà máy xử lý
Mtđt06/09/2017
Dùng mô hình tự làm sạch nước của dòng chảy sông theo chỉ tiêu BOD có thể dự báo được chất lượng nước sông sau khi tiếp nhận nước thải từ các nhà máy xử lý nước thải tập trung.
1 4 5 6 7 ... 8