Ngoài styren, nước sạch sông Đà còn có thể chứa “chất độc” nào?
Mtđt17/10/2019
Dưới góc nhìn của chuyên gia, không chỉ hàm lượng styren vượt quy chuẩn mà trong dầu thải gây ô nhiễm ở đầu nguồn cấp nước có thể tồn tại nhiều hóa chất độc hại khác!
1 2 3 4 5 ... 12