Cảnh báo xâm nhập mặn bằng hệ thống quan trắc tự động
MTĐT29/02
Không cần lấy mẫu nước thủ công trong ngày, hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn do Viện CN Nano (INT) thuộc ĐH Quốc gia TPHCM nghiên cứu, có thể thay thế cách quan trắc truyền thống.
1 2 3 4 5 ... 13