Phấn đấu 100% chất thải ytế nguy hại được xử lý đạt chuẩn môi trường
Mtđt26/03
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
1 2 3 4 5 6 ... 12