Chất thải nguy hại, rác thải y tế: Khoảng trống từ bệnh viện
Mtđt30/12/2016
Việc xử lý chất thải nguy hại, rác thải y tế hiện tại Thừa Thiên - Huế hiện là vấn đề còn lắm ngổn ngang.