Phát triển các Cụm CN ở Vĩnh Phúc - Động lực thúc đẩy sản xuất
Mạnh Bùi13/05
Trong những năm qua cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để phát triển các Cụm công nghiệp.
1 2 3 4 5 ... 13