Ưu đãi các dự án phát triển điện sử dụng chất thải rắn
Minh Cường23/05/2014
Quyết định của Thủ tướng nêu rõ các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam được hưởng các ưu đãi về vốn đầu tư, thuế.