Trái đất đang nóng lên từng ngày do biến đổi khí hậu  
Mtđt04/09/2017
Khí hậu trên Trái Đất đang thay đổi nhanh đến nỗi con người không thể tiến hóa kịp để chịu đựng nhiệt độ cao.