Ứng dụng KH-CN để nông nghiệp phát triển bền vững
Mtđt16/04
Việt Nam có hơn 70% dân số làm nông nghiệp, nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% GDP, trong khi ở những quốc gia phát triển, tỷ lệ lao động trong ngành nông nghiệp chỉ dưới 10% dân số và đóng góp 30%-40% GDP
Tin mới nhất
1 2 3 4 ... 5