Thực trạng quản lý chất thải rắn tại Việt Nam
TS. Đồng Anh02/03
Theo kết quả điều tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019, lượng chất thải rắn (CTR) sinh hoạt phát sinh từ khu vực đô thị khoảng hơn 37.000 tấn/ngày với tỷ lệ thu gom, xử lý khoảng 85%.
1 2 3 4 5 ... 56