Đánh giá công nghệ xử lý nước suối Tà Vải cấp cho sinh hoạt
Khánh An - Phan Ngân02/04/2018
Viện kỹ thuật và Công nghệ môi trường đã tổ chức cuộc Hội thảo khoa học “Giới thiệu mô hình và đánh giá công nghệ xử lý nước suối Tà Vải cấp cho sinh hoạt của dân sinh và Trung đoàn 877