Xử lý hiệu quả chất thải nguy hại công nghiệp và y tế
Mtđt10/07
Công trình “Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại công nghiệp và y tế” được ứng dụng và triển khai sẽ cho chi phí đầu tư xử lý chất thải thấp, vận hành đơn giản và đạt hiệu quả.
1 2 3 4 5 ... 16