Nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn tại Việt Nam
Nguyễn Văn Hòa23/12/2017
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới WB, khoảng 83% chất thải thu gom được đưa đến các bãi chôn lấp và 17% đưa đến các cơ sở xử lý khác nhau (ủ phân compost, đốt rác).