Ứng dụng công nghệ plasma lạnh trong xử lý nước thải dệt nhuộm
Mtđt28/02
Nhóm các nhà khoa học Đại học Quốc gia TP.HCM đã thực hiện thành công đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ plasma lạnh trong xử lý nước thải dệt nhuộm và cồn rượu.
1 2 3 4 5 6 ... 11