Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ điện phân
Mtđt25/10/2018
Xử lý chất thải, trong đó, có chất thải rắn (CTR) là một nhiệm vụ quan trọng quyết định đến chất lượng môi trường, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.