Cần có giải pháp hạn chế quy hoạch “treo”
MTĐT03/04
Tại Phiên họp thứ 43 vừa qua, lấy ý kiến về các vấn đề trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, một số Đại biểu Quốc hội đề nghị cần có giải pháp hạn chế quy hoạch “treo”.
1 3 4 5 6 7 ... 70