Để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững
Mtđt10/04/2017
Hơn 1 năm qua, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách chủ động, bài bản, nghiêm túc, sáng tạo và bước đầu đạt kết quả tốt.