Hà Nội: Yêu cầu chấn chỉnh sai phạm tại Dự án đường sắt đô thị
Vũ Khoa04/05/2018
Trách nhiệm của các đơn vị tư vấn gây chậm trễ kéo dài, phát sinh chi phí.. được nhắc đến trong văn bản của UBND TP.Hà Nội.