Đề xuất về quy hoạch giao thông vận tải đường bộ
Mtđt27/02/2018
Quy định mới quy hoạch về giao thông vận tải đường bộ đang được Bộ Giao thông vận tải đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy...