Đồng chí Đỗ Mười - Nhà Lãnh đạo tài năng
Mtđt06/10
Trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn.
1 2 3 4 5 ... 114