Để bảo vệ tốt môi trường: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ
Mtđt28/03/2013
Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 tại Việt Nam đã có những quy định cho việc thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với chính sách, kế hoạch/quy hoạch, chương trình phát triển lãnh thổ, ngành.