Sử dụng rác hữu cơ làm phân vi sinh
Mtđt09/01
Tái chế rác thành phân vi sinh là một mô hình không mới song vẫn luôn phát huy hiệu quả. Một mặt giảm lượng rác phát sinh ra môi trường, mặt khác tạo cho người dân hình thái thói quen tái chế rác.
Tin mới nhất
1 2 3 ... 4