Công trình xử lý chất thải tỉnh Lâm Đồng (Kỳ 43)
Mtđt04/10
Theo thống kê hiện nay, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt trên 86% lượng chất thải rắn phát sinh trong đô thị.
1 2 3 4 5 ... 26